Header Wind op land werkwijze

Onze werkwijze

Zo pakken wij windprojecten aan

Samen met de omgeving

We hebben al meer dan 25 jaar ervaring in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van windprojecten. Dit doen we in samenwerking met lokale partners, zoals bedrijven, grondeigenaren en energiecoöperaties. Elk windpark is uniek en heeft bijzonderheden

die geen enkel ander project heeft. Daar passen wij ons steeds op aan, in het belang van het project en alle betrokkenen. We hebben een werkwijze ontwikkeld waarbij we gedurende het hele traject in contact blijven met betrokkenen.

1
1 Locatiekeuze v2

Locatiekeuze

Alles begint bij de locatie. Deze brengen we in beeld en we kijken hoeveel ruimte er is voor windmolens. Met de grondeigenaren sluiten we een gesocialiseerd grondcontract waarin we afspraken maken over de grondvergoeding. Dit doen we nog voordat bekend is waar de windmolen(s) exact komen. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de grondvergoeding rechtvaardig wordt verdeeld en alle grondeigenaren kunnen profiteren.

2
2 Samenwerken

Samenwerkingspartners

We werken graag samen met lokale energiecoöperaties. Daarbij streven we naar 50% lokaal eigendom. Het liefst werken we in een zo vroeg mogelijk stadium samen, zodat we samen met de omgeving het initiatief nemen. Soms zijn er verschillende initiatieven voor windprojecten in een gebied. In dat geval kijken we samen of we er één project van kunnen maken.

3
3 Projectteam

Projectteam

Onze experts op het gebied van projectmanagement, omgevingsmanagement, vergunningen, juridische zaken, financiën, bouw en beheer vormen het projectteam. We houden continu rekening met verschillende belangen en vinden daarom het informeren en betrekken van de omgeving een belangrijk aandachtspunt in alle fases.

4
4 Projectplan

Project- en participatieplan

In het project- en participatieplan staan de uitgangspunten van het initiatief en hoe we de omgeving betrekken bij het project. Denk aan communicatie, proces- en financiële participatie. Dit plan is de basis voor de uitwerking van het idee en zet de koers uit voor de ontwikkeling, bouw en het beheer van het windproject.

5
5 Gezag

Afstemming met bevoegd gezag

Het opgestelde plan leggen we voor aan het bevoegd gezag, veelal de gemeente waarin we het project willen starten. We bespreken hoe het bevoegd gezag tegenover het initiatief staat en de wijze waarop we de omgeving willen betrekken. Verder bespreken we wat de vervolgstappen zijn en wie waarvoor verantwoordelijk is.

6
6 Omgeving

Betrekken omgeving

We informeren direct omwonenden door persoonlijk langs te gaan, sturen brieven in een groot gebied en schrijven veel maatschappelijke organisaties aan. Op alle mogelijke manieren houden we omwonenden op de hoogte en we gaan persoonlijk met betrokkenen in gesprek. Zo zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk omwonenden en organisaties op de hoogte zijn en blijven van het initiatief en betrokken kunnen zijn bij de verdere uitwerking.

7
7 Omgevingsraad

Omgevingsraad

We nodigen de omgeving uit deel te nemen aan een omgevingsraad. Op deze manier kun je als omwonende nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van het plan. Samen laten we de onderzoeken uitvoeren die nodig zijn, vragen we de omgeving om inbreng en aandachtspunten en lichten we de resultaten toe. Zo ontstaat er een definitief plan waar we een vergunning voor aanvragen.

8
8 Bouw en beheer

Bouw en beheer

Als de vergunning onherroepelijk is, aanbestedingen zijn doorlopen en de financiering rond is, begint de bouw. Gemaakte afspraken met grondeigenaren, bevoegd gezag en omgeving worden doorgesproken zodat deze een plek krijgen in de bouw- of beheerfase. Bij het bouwen van een windmolen komt veel kijken, denk aan de vrachtwagens en bijzondere transporten van bijvoorbeeld de wieken. Goede communicatie is dan belangrijk, zodat mensen weten wat er gebeurt.

CTA Werkwijze wind Pure Energie

Samenwerken met energiecoöperaties

50% lokaal eigendom

We werken samen met tientallen energiecoöperaties in Nederland. Samen ontwikkelen en realiseren we nieuwe wind- en zonneparken. Daarbij is 50 procent lokaal eigendom het uitgangspunt. Wij geloven in de kracht van samenwerking. Dat doen we met grondeigenaren, omwonenden, maatschappelijke organisaties, overheden en zeker met energiecoöperaties.

Meer informatie
CTA Omgevingsmanager

Samenwerken met partners

Verfijnde samenwerking

Naast energiecoöperaties werken we ook veel samen met andere organisaties en partijen en zijn we onderdeel van verschillende brancheverenigingen voor energiebedrijven. Denk aan organisaties als NWEA, Holland Solar, Energie Nederland, HIER Opgewekt, Energie Samen en Bronnen VanOns. Op deze manier verfijnen we de samenwerking met lokale energiecoöperaties.

911B9878 bewerkt

Arthur Vermeulen

Manager Windenergie
Overtuigd? Neem gerust contact met ons op.
911B9878 bewerkt

Arthur Vermeulen

Manager Windenergie