pexels pixabay 371900 v3

Definitieve omgevingsvergunning voor zonnepark De Eendracht

Wij zijn energiemakers

Vandaag heeft duurzaam energiebedrijf Pure Energie de definitieve omgevingsvergunning voor het zonnepark De Eendracht ontvangen. Het gaat om een zonnepark van ongeveer 51 hectare groot langs de Oude Dijk aan de noordwestzijde van Nieuw-Vossemeer. Het zonnepark gaat naar verwachting jaarlijks ongeveer 49 miljoen kilowattuur aan elektriciteit opwekken. Dat is genoeg energie voor ruim 16.000 huishoudens.

Het zonnepark past binnen de visie Energie & Ruimte, waarin de gemeente Steenbergen heeft aangegeven op welke manier zij willen omgaan met duurzame energieopwekking. Daarnaast heeft het plan veel steun gekregen van inwoners in Nieuw-Vossemeer, de Dorpsraad Nieuw-Vossemeer, de gemeenteraad en het college van B&W. Dat blijkt ook uit het feit dat er geen zienswijzen zijn ingediend tegen het plan voor het zonnepark.   

Uitgebreid omgevingsproces

Vanaf het begin is Pure Energie met de omgeving in gesprek gegaan over het idee voor een zonnepark en de uitwerking ervan. Daar vloeide onder andere een werkgroep uit voort, waar inwoners uit Nieuw-Vossemeer, de dorpsraad Nieuw-Vossemeer en IVN Groene Zoom/Stichting Brabantse Wal aan hebben deelgenomen. In deze werkgroep zijn de landschappelijke inpassing en ecologische inrichting van het zonnepark, de inrichting van het omgevingsfonds en mogelijkheden voor lokaal eigenaarschap besproken. Dat heeft geleid tot een gedegen plan voor een zonnepark waar wensen en ideeën vanuit de omgeving nadrukkelijk in zijn meegenomen.

Veel ruimte voor natuur

Bij de inrichting van het zonnepark is veel aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing en natuurwaarden. In totaal blijft meer dan 37% van het zonnepark niet bedekt met zonnepanelen. Dat staat gelijk aan bijna 30 voetbalvelden. Zo komen langs de randen kruidenrijke graslanden en wordt de noordelijke rand aangevuld met keverbanken en diverse struiken Langs de watergang in het midden van het zonnepark komt een natuurvriendelijke oever en lange bomenrij met meer dan 45 schietwilgen. Door deze inrichting worden bijen, hommels, vlinders en andere insecten aangetrokken, die op hun beurt het gebied bestuiven én een voedselbron vormen voor de grote verscheidenheid aan vogels en kleine zoogdieren in het gebied. Op deze manier is het zonnepark straks ook een aantrekkelijk leefgebied voor de patrijs en de fazant.

Omgevingsfonds

Daarnaast stelt Pure Energie voor de duur van minimaal 15 jaar een deel van de inkomsten van het zonnepark via een omgevingsfonds beschikbaar aan het dorp Nieuw-Vossemeer. In de werkgroep is besloten dat de dorpsraad Nieuw-Vossemeer een centrale rol neemt bij het beheren en uitkeren van deze financiële middelen. Ook heeft de werkgroep in overleg met de dorpsraad een reglement opgesteld, waarin is aangegeven op welke manier de gelden kunnen worden besteed, hoe aanvragen kunnen worden gedaan, welke criteria worden gehanteerd en hoe gelden worden toegekend en uitgekeerd. Met het fonds kunnen de komende jaren initiatieven door en voor het dorp worden gerealiseerd, die het dorp nog mooier en sterker maken.

Planning

Met de afgifte van de definitieve omgevingsvergunning kan Pure Energie deze maand de SDE++ subsidie (Stimulering Duurzame Energieopwekking) aanvragen. Zodra de subsidie is toegekend, kan gestart worden met de verdere voorbereiding van de bouw.