Omgevingsovereenkomst zonnepark De Eendracht getekend

Omgevingsovereenkomst zonnepark De Eendracht getekend

Op woensdag 28 oktober 2020 hebben de dorpsraad Nieuw-Vossemeer en duurzaam energiebedrijf Pure
Energie de omgevingsovereenkomst voor zonnepark De Eendracht getekend. In deze overeenkomst zijn
afspraken vastgelegd over de financiële bijdrage van Pure Energie aan het omgevingsfonds en de manier
waarop het fonds wordt beheerd door de dorpsraad.


De omgevingsovereenkomst is onderdeel van het omgevingsproces dat Pure Energie is opgestart voor de
ontwikkeling van zonnepark De Eendracht. ‘Vanaf het begin zijn we met de omgeving in gesprek gegaan
over ons idee voor een zonnepark en hebben aangegeven dat wij het plan samen willen ontwikkelen. Dit
heeft onder andere geresulteerd in een werkgroep, waarbij we samen afspraken hebben gemaakt over de
daadwerkelijke inrichting van het zonnepark, de bijdrage aan de natuur en over de meerwaarde voor het
dorp. Zo is ook afgesproken dat wij een deel van de inkomsten van het zonnepark beschikbaar stellen aan
de omgeving via een omgevingsfonds’, zegt Michel Arninkhof, manager zon Pure Energie.

Beheer omgevingsfonds

In overleg met de werkgroep van het zonnepark, waarin onder andere verschillende bewoners van Nieuw-
Vossemeer zitten, is besloten dat de dorpsraad een centrale rol neemt bij het beheren en uitkeren van de
financiële middelen in het omgevingsfonds. ‘Daarbij hebben wij ook een reglement opgesteld, waarin is
aangegeven op welke manier de gelden kunnen worden besteed, hoe aanvragen kunnen worden gedaan,
welke criteria worden gehanteerd en hoe gelden worden toegekend en uitgekeerd. Op deze manier hebben
wij als dorp zelf de regie over het fonds. We kunnen in goed overleg en met het reglement als uitgangspunt
zelf bepalen welke projecten en initiatieven we belangrijk vinden en ons dorp nog mooier maken’, aldus
Niek Perdaems, bestuurslid dorpsraad Nieuw-Vossemeer. Zodra het omgevingsfonds beschikbaar is, wordt
hier vanuit de dorpsraad over gecommuniceerd.


Goed proces

Naar verwachting wordt de definitieve omgevingsvergunning in november 2020 afgegeven.
Duurzaamheidswethouder Baartmans vindt het belangrijk dat afspraken met omgeving, zoals over een
omgevingsfonds, vooraf goed zijn vastgelegd en is blij met de ondertekening van deze overeenkomst. ‘Om
onze klimaatambities te behalen, hebben we als gemeente besloten dat we meer zonne-energie gaan
opwekken. Op dak én op land. Om ervoor te zorgen dat er voldoende acceptatie is voor deze
veranderingen in onze woon- en leefomgeving, is goed overleg met de direct omgeving onmisbaar. Over
het project zelf en over de maatschappelijke meerwaarde van een duurzame project. Het omgevingsproces
van dit zonnepark is daar een mooi voorbeeld van.’

v.l.n.r. Annelies Keller - van Loenhout (secretaris), Leon Havermans (voorzitter) en Ad Bosters (penningmeester)