Gedragscode Wind Op Land

Gedragscode windenergie op land

Acceptatie & Participatie

Gedragscode wind op land

Wij zijn actief lid van branchevereniging NWEA. Deze branchevereniging heeft samen met maatschappelijke organisaties een gedragscode gesloten over het ontwikkelen en realiseren van windprojecten. Wij hebben actief bijgedragen aan het tot stand komen van deze deze gedragscode.

We volgen deze gedragscode uiteraard bij het realiseren van nieuwe windprojecten. De Gedragscode bindt de leden van NWEA aan een aantal basisprincipes ten aanzien van participatie, communicatie en het leveren van een bijdrage aan het versterken van acceptatie. Daar houden wij ons aan.

CTA Gedragscode Wind op Land JPG

Gedragscode Windenergie

Nieuwe windprojecten

We proberen de acceptatie van windenergie te versterken door eenduidige afspraken te maken over hoe de omgeving moet worden betrokken bij plannen voor nieuwe windmolens en windparken. Vanuit die insteek hebben Greenpeace, Milieudefensie, NWEA, Natuur & Milieu, de Natuur- en Milieufederaties, de NLVOW en Energie Samen de Gedragscode Acceptatie & Participatie Windenergie op Land opgesteld. 

Bekijk de gedragscode
Kolommen oranje bloemen

Wat is een gedragscode?

Kern van de Gedragscode is dat de omgeving in een zo vroeg mogelijk stadium bij windprojecten wordt betrokken. De Gedragscode schrijft voor dat voor ieder project in dialoog met belanghebbenden en het bevoegd gezag een participatieplan wordt opgesteld waarin afspraken over participatie door burgers vast komen te liggen. Ook stelt de initiatiefnemer van een windproject een aanspreekpunt voor de omgeving aan. 

Meer informatie
911B9878 bewerkt

Arthur Vermeulen

Manager Windenergie
Meer vragen over de Gedragscode voor Windenergie op Land?
911B9878 bewerkt

Arthur Vermeulen

Manager Windenergie