Waait het hard genoeg voor een windmolen?

Windmeting met Lidar

Om windenergie op te wekken, moet het waaien. Hoe weet je of het op een locatie hard genoeg waait voor een windmolen? En als je weet dat er voldoende wind is, welk type windmolen past daar dan het beste? Met een windmeting brengen we heel nauwkeurig het windaanbod in beeld. Voor een windmeting maken we gebruik van een Lidar, een geavanceerd laserapparaat. We leggen je graag uit waarom een nauwkeurige windmeting zo belangrijk is.

Locatie bepalen voor een windmolen

Aan wind geen gebrek in Nederland. Het waait overal, maar natuurlijk niet op alle plekken even hard. Wel voldoende om een windmolen te laten draaien en windenergie op te wekken. Wij zijn gespecialiseerd in de ontwikkeling van windprojecten op land. Daar is de ruimte schaarser dan bijvoorbeeld op zee en gelden strenge regels voor de ontwikkeling en exploitatie van windmolens. De provincie of gemeente bepaalt of een windmolen er wel of niet komt. Is de ruimte beschikbaar en voldoet deze aan de geldende regels, dan ontwikkelen we daar een plan. De haalbaarheid van het plan onderbouwen we onder meer met de windmetingen op de locatie.

Waarom een windmeting?

Met onze windmeter, de Lidar, meten we gedurende een periode heel nauwkeurig het windaanbod op locatie. We kunnen daarmee een betrouwbare inschatting maken van de hoeveelheid windenergie die we lokaal kunnen opwekken én bepalen welk type windmolen hier het beste werkt. Passend binnen de benodigde vergunningen natuurlijk. Binnen de kaders van de omgevingsvergunning willen we zoveel mogelijk groene stroom met wind opwekken. Hoe hoger de windmolen, hoe groter de energieopbrengst. Hoog in de lucht waait het harder en vaker. De moderne windmolens op land worden hoger en door verbeterde technieken meestal ook efficiënter en stiller. De nieuwe windmolens die wij bijvoorbeeld in Windplan Groen realiseerden hebben een tiphoogte -de bovenste punt als de wiek rechtovereind staat- van 247 meter. Deze wekken per windmolen ruim 20 miljoen kilowattuur windenergie per jaar op. 

Een betrouwbare inschatting van het windaanbod voor meer jaren is van belang voor:

  • De keuze voor een passende techniek
  • Een gezonde business case
  • De voortgang van het project
  • De opbrengst voor de omgeving
  • De bijdrage aan de energietransitie

Windmeting met een Lidar

Er zijn meer technieken om het windaanbod op een locatie te meten. We weten veel op basis van productiedata van vergelijkbare windmolens en locaties. Ook kunnen we hoge windmeetmasten inzetten. Een Lidar geeft een betrouwbaar beeld. Deze werkt met lasertechniek. Met lasers bepaalt het meetsysteem de afstand tot minuscule objecten of oppervlakken en detecteert het bewegingen van stofdeeltjes in de lucht. De stofdeeltjes reflecteren het signaal dat met de laser wordt uitgestuurd. Met deze informatie, de richting en snelheid van de stofdeeltjes, stelt de Lidar het windaanbod vast. Het systeem kan snel en op verschillende hoogtes meten.

Zo werkt een windmeting met een Lidar

Zo werkt een windmeting met een Lidar

Hoe lang duurt een windmeting?

Een Lidar meet het windaanbod langere tijd op één locatie. De exacte positie van de Lidar nabij een beoogd windmolenpark bepalen we in nauw overleg met een betrokken grondeigenaar. Wat we nodig hebben is toestemming van de grondeigenaar, een stroomvoorziening en de vrije aanstroom van lucht. Een meetcampagne duurt enkele maanden tot een jaar om het windaanbod op de locatie nauwkeurig vast te stellen. We laten de resultaten corrigeren met meetdata van bijvoorbeeld KNMI-weerstations of nabijgelegen windparken om seizoenseffecten en jaar-op-jaarschommelingen mee te nemen.

Windmetingen in de praktijk

Windproject Noodzeeboulevard

Pure Energie en Voorne-Putten Energie hebben een initiatief om een windproject te ontwikkelen, bouwen en exploiteren aan de Noordzeeboulevard in de gemeente Voorne aan Zee. We hebben daar een jaar lang het windaanbod gemeten met de Lidar. Daarmee hebben we een goed beeld gekregen van hoe hard het een jaar lang waait en hoeveel groene stroom de twee voorziene windmolens daar kunnen opwekken. Ook de betrokken energiecoöperatie is blij met dit inzicht met het oog op een gezonde exploitatie en opbrengst voor de lokale omgeving. De omgeving ziet en merkt niets van de Lidar en heeft dus geen hinder van de windmeting. De verwachting is dat de twee windmolens jaarlijks voldoende gaan opwekken om in ongeveer 20% van het verbruik van de gemeente Voorne aan Zee te voorzien. 

 

Wind voor Buren

In gemeente Hof van Twente ontwikkelen we met particulieren en energiecoöperatie Buren Energie het plan Wind voor Buren. In dit plan voorzien we twee windmolens in weilanden nabij snelwegknooppunt Buren. Op deze locatie geldt een bandbreedte voor de hoogte van de windmolen. Uitkomsten van de meetcampagne van een jaar met Lidar hebben ons geholpen bij de keuze voor de juiste windmolens, waarmee we op deze locatie zoveel mogelijk groene stroom lokaal kunnen opwekken.

Meer weten? Neem contact op met Arthur Meer weten? Neem contact op met Arthur
Geschreven door
Arthur Vermeulen
Arthur Vermeulen Directeur Projecten