Het Klimaatakkoord

Hoe duurzame energie bijdraagt aan klimaatafspraken

Om ernstige klimaatverandering tegen te gaan, is in 2019 het Klimaatakkoord gesloten. De Nederlandse overheid heeft samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties afgesproken om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. Het doel is om in 2050 95% CO2-uitstoot te hebben verminderd. Deze maatregelen zijn nodig om de opwarming van de aarde niet verder te laten oplopen dan 1,5.

Nadelige gevolgen van temperatuurstijging

De temperatuurstijging is schadelijk voor de leefbaarheid op de aarde en leidt tot meer extreem weer in de toekomst: stormen, overstromingen en lange perioden van droogte. Wereldwijd hebben we al te maken met een zeespiegelstijging, meer natuurbranden, drinkwatertekorten en een afname van biodiversiteit. Er moet nog veel gebeuren om de doelstellingen in het Klimaatakkoord te behalen. Met het opwekken van duurzame energie zorgen we voor minder CO2-uitstoot en beperken we het verbruik van fossiele brandstoffen.

Doen wat we met elkaar afspreken

Het Nederlandse Klimaatakkoord van 2019 is een uitwerking van het mondiale Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. Bijna 200 landen zetten een handtekening onder dit wereldwijde klimaatakkoord met als doel de gemiddelde temperatuurstijging te beperken tot 1,5℃. Met deze temperatuurstijging zijn de gevolgen voor het klimaat alsnog groot, maar niet desastreus. Mensen, flora en fauna gaan de gevolgen ervan ondervinden. Het Klimaatakkoord daagt ons uit de negatieve gevolgen te beperken. De Europese Klimaatwet van juni 2021 doet er een schepje bovenop. Dit is een verordening waaraan alle landen, provincies, regio's, waterschappen en gemeenten in de Europese Unie (EU) zich moeten houden. Hierin is afgesproken dat de EU in 2050 klimaatneutraal is. In 2030 moet 55% reductie van CO2-uitstoot gerealiseerd zijn en in 2050 moet de emissie negatief zijn.

Samen naar klimaatneutraal

In 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn en om dat te bereiken is met alle sectoren een pakket aan maatregelen samengesteld. Woningen gaan van het aardgas af en worden beter geïsoleerd, het verkeer en transport gaan over op duurzame brandstoffen en elektriciteit. Landbouw gaat in transitie en de industrie wordt circulair en CO2-arm. Elektriciteit wordt duurzaam opgewekt.

CTA Spouwmuurisolatie Pure Energie

Regionale Energietransitie

Voor het invullen van de doelen voor de sector elektriciteit worden veel windmolens op zee en veel windmolens en zonnepanelen op land gebouwd. De duurzame energieprojecten op land brengen verandering in het landschap en hebben effect in elke regio. In Nederland is ervoor gekozen het land te verdelen in dertig regio's. Elke regio maakt een strategie, de Regionale Energie Strategie (RES). Op deze manier kunnen nationale afspraken over de energie- en warmtetransitie met lokaal maatwerk worden uitgevoerd. Om waar te maken wat in het Klimaatakkoord is afgesproken, moeten er voor 2030 duurzame energieprojecten zijn gerealiseerd die minimaal 35 terrawattuur per jaar (TWh/j) aan duurzame elektriciteit op het land opwekken. Het kabinet streeft naar ruimschoots meer dan 35 TWh/j om ook aan de extra opgave in de Europese Klimaatwet te voldoen. Hoe en waar dat gaat gebeuren bepalen de regio’s zelf. De meeste regio’s kiezen voor een combinatie van wind- en zonne-energie. Dit zijn bewezen technieken die in relatief korte tijd kunnen worden gerealiseerd.

CTA Rond Gondel Beheer

Prestaties zichtbaar maken

Via de CO2-Prestatieladder kunnen organisaties op structurele wijze hun CO2-uitstoot reduceren. Het instrument wordt gebruikt als managementsysteem en als aanbestedingsinstrument. Organisaties met een CO2-prestatieladdercertificering hebben voordeel in aanbestedingen. Hoe hoger de trede op de prestatieladder, hoe groter dat voordeel. Wij hebben als enige energieleverancier in Nederland niveau 5 op de CO2-prestatieladder. Dat betekent dat we hoge eisen stellen aan onszelf en aan onze leveranciers, bouw- en servicepartners in de realisatie en exploitatie van duurzame energie-installaties.

Samen doen, beginnen bij jezelf

Al meer dan 25 jaar zorgen wij voor steeds meer groene energie, opgewekt in onze eigen wind- en zonneparken. We geloven in schone energie voor iedereen. We helpen onze klanten met het verduurzamen van hun huis of bedrijf. En we zorgen voor steeds verdergaande verduurzaming van ons eigen bedrijfspand in Enschede en wagenpark. Met bijvoorbeeld meer dan 500 zonnepanelen voor stroomvoorziening van het gebouw en alle elektrische auto’s waar medewerkers in rijden. Met de opslag van duurzame energie en aansluiting op een warmtepomp verwachten we dat ons bedrijfspand eind dit jaar al energieneutraal is. Zo verkleinen wij onze ecologische voetafdruk en dragen we ook in onze bedrijfsvoering bij aan klimaatafspraken. 

We betrekken energiecoöperaties en omwonenden vanaf het eerste moment bij de ontwikkeling van wind- en zonneparken op land. We streven naar een gelijkwaardige samenwerking en vijftig procent lokaal eigendom. Bij elk project gaat een deel van de opbrengst naar een lokaal beheerd omgevingsfonds, dat bijvoorbeeld ingezet kan worden voor het verduurzamen van de omgeving. We bieden omwonenden de mogelijkheid lokaal opgewekte groene stroom af te nemen. 

We leveren onze bijdrage aan het Klimaatakkoord en de Europese Klimaatwet, maar Nederland verduurzamen kunnen we niet alleen. Samen en gelijkwaardig werken we met onze klanten en partners aan de energietransitie en de uitdaging om klimaatverandering te beperken.

Draag bij aan de klimaatdoelen

Als klant van Pure Energie lever je een directe bijdrage aan de verduurzaming van onze energievoorziening. Met jouw keuze voor 100% groene stroom uit Nederlandse zon- en windprojecten zeg je 'nee' tegen fossiele energie. Je levert een bijdrage aan toekomstige wind- en zonprojecten door ons hele land om zo de energietransitie nog verder te versnellen.

Bekijk ons aanbod Bekijk ons aanbod