Header Zonne energie Pure Energie

Zonne-energie en zonprojecten in Nederland

Groene stroom opgewekt met zonnepanelen

We werken in Nederland hard aan meer duurzame energie

De zon is een onuitputtelijke energiebron en speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Consumenten en bedrijven helpen we om zelf stroom op te wekken met zonnepanelen op daken. Daarnaast realiseren we zonneparken op land waarmee we groene stroom opwekken voor levering thuis en zakelijk. Dit doen we door heel Nederland.
Of een locatie geschikt is voor een zonnepark hangt af van ruimtelijke, ecologische en maatschappelijke criteria. We beoordelen de beschikbare ruimte kritisch en zoeken lokale samenwerkingspartners. De uitdaging is: hoe kunnen we zoveel mogelijk zonne-energie lokaal opwekken en inzetten én ook meerwaarde creëren voor de leefomgeving?

In het zonnetje

Wij ontwikkelen en realiseren zonneparken met zonnepanelen in Nederland om zonne-energie op te wekken. Zonprojecten realiseren we op daken en op land. Onze projecten in cijfers en feiten.

Iconenset groen donkergroen Zonnepaneel

Tientallen zonprojecten

Door heel Nederland hebben we ruim 50 zonprojecten gerealiseerd op dak en land waarmee we groene stroom opwekken.
Iconenset groen donkergroen ontwerp bouw

1.000 megawatt op komst

We hebben ruim 1.000 MW aan zonneparken in ontwikkeling. Hier gaan we zonne-energie opwekken en meerwaarde creëren voor natuur.
Iconenset groen donkergroen Samenwerking

50% lokaal eigendom

We werken lokaal gelijkwaardig samen met energiecoöperaties en partners om de omgeving te laten deelnemen in het zonnepark.
Iconenset groen donkergroen Opladen

Opslaan in batterijen

Met 'Batterij 1' slaan we energie die we opwekken uit zonnepanelen op voor later. Een eerste stap naar meer energieopslagprojecten.

Zo maken wij werk van de zon

Waar we daken snel voorzien van zonnepanelen, is een zonnepark op land niet van vandaag op morgen gerealiseerd. De ontwikkeling van idee tot groen licht om te gaan bouwen, is bijvoorbeeld afhankelijk van natuurwaarden, politiek en financiële haalbaarheid. Bij de ontwikkeling van een zonnepark onderzoeken we hoe we het kunnen inpassen in het landschap, houden we rekening met mensen die dichtbij wonen en doen we ons best voor verbetering van de natuur. In de gedragscode voor zonprojecten ligt onder meer vast dat minimaal een kwart van een zonnepark niet wordt bedekt met zonnepanelen.

In de zonprojecten werken we gelijkwaardig samen met lokale partners aan lokaal eigendom en rendement. We betrekken de omgeving bij de planvorming en vragen buren mee te denken in een werkgroep. Via een omgevingsfonds komt een deel van de opbrengst van een zonnepark ten goede aan een sociale en duurzame leefomgeving.

CTA Wat Is Zonne Energie Pure Energie

Hoe werkt zonne-energie?

De kracht van de zon

Zonnepanelen zetten het licht van de zon om in elektriciteit. De zonnepanelen bestaan uit twee lagen met zonnecellen. Als er zonlicht op deze zonnecellen valt, wordt daarmee elektrische spanning opgewekt. Er ontstaat energie die we ook wel gelijkstroom noemen. Het elektriciteitsnet in Nederland vervoert wisselstroom. Om de opgewekte energie uit zonnepanelen bruikbaar te maken voor een huishouden, moet gelijkstroom met een omvormer worden omgezet naar wisselstroom. Zelfs als de zon niet schijnt wekken zonnepanelen stroom op. Voor het opwekken van zonne-energie is namelijk geen direct zonlicht nodig. Hoe meer licht, hoe groter de groene opbrengst. 

Grond voor samenwerking

Voor een zonnepark is grond nodig. Daarover maken we afspraken met grondeigenaren. Wat levert dit op?

Iconenset groen donkergroen financieel

Compensatie grond

Een grondeigenaar die grond beschikbaar stelt voor een zonnepark, wordt daarvoor ruimschoots gecompenseerd met een jaarlijkse vergoeding.
Iconenset groen donkergroen Aardbol

Bijdrage energietransitie

De opwek van schone energie en daarmee een bijdrage aan de zo nodige energietransitie, past bij duurzaam en verantwoord ondernemen.
Iconenset groen donkergroen Kosten

Lokaal eigendom

De omgeving kan deelnemen in en mede-eigenaar worden van een zonnepark via bijvoorbeeld een energiecoöperatie, voor invloed op de vormgeving en inpassing.

Veelgestelde vragen over zonne-energie en onze projecten

Hoeveel elektriciteit levert een zonnepark op?

De energieopbrengst van zonnepanelen is de laatste jaren flink gestegen. Zonnepanelen kunnen zonne-energie steeds beter omzetten in elektriciteit. Een vuistregel is dat een hectare (100 x 100 meter) aan zonnepanelen ongeveer een miljoen kilowattuur per jaar opwekt. Daarmee kunnen ruim 360 huishoudens jaarlijks voorzien worden van groene stroom.


Waarom zonnepanelen op dak en land?

Sinds 1995 ontwikkelen wij duurzame energieprojecten met de energiebronnen wind en zon. We realiseren zonprojecten op grote daken en land. Verduurzaming van energie is nodig om te blijven voldoen aan een toenemende energievraag mede door elektrificatie en om de schadelijke gevolgen van klimaatverandering af te remmen. De opwekcapaciteit van duurzame energie moet fors worden uitgebreid. Zonnepanelen zijn een mooi middel om dit te bereiken. Op daken en op het land, zo dicht mogelijk bij waar de energie nodig is. Dat is het goedkoopst en minst belastend voor het volle elektriciteitsnetwerk.


Wat is een zonnepark?

Een zonnepark is een stuk grond met daarop zonnepanelen die elektriciteit opwekken. De grootte van een zonnepark kan variëren: van één tot meer dan honderd hectare. De zonnepanelen worden geplaatst op een stellage en worden, omwille van de hoogste zonopbrengst, vaak op het zuiden gericht. Daarnaast komen er steeds meer zogeheten oost-west-opstellingen waarbij de zonnepanelen meer gericht zijn op de ochtend- en avondzon. De zonnepanelen leveren stroom die via een omvormer en transformator wordt afgegeven aan het elektriciteitsnet. De energieleverancier levert vervolgens deze écht groene stroom aan particulieren en bedrijven.


Is het niet zonde om het land vol te leggen met zonnepanelen?

Wij ontwikkelen zonprojecten vaak op braakliggend terrein. Denk aan een industrieterrein en (voormalige) landbouwgronden. Soms combineren we een zonnepark met een infrastructureel bouwwerk. Denk bijvoorbeeld aan een geluidswal langs een snelweg. Medewerking van grondeigenaren, het geldend beleid van de overheid (Rijk, provincie of gemeente), de afstand tot het elektriciteitsnet, acceptatie in de omgeving en prognoses van de verwachte energieopbrengst spelen een rol in de locatiekeuze en slaagkans van een zonproject. De meningen over het gebruik van landbouwgrond voor een zonnepark zijn verdeeld. Daarvan zijn we ons bewust. De beperkte ruimte die er is in Nederland om duurzame energie op te wekken, moeten we benutten om aan de toenemende energievraag te voldoen én klimaatdoelstellingen te realiseren. Ruimte op land én daken.  


Weten hoe we smenwerken aan het klimaatakkoord?
Is er nagedacht over invloed op planten en dieren?

De invloed van een zonnepark op de planten en dieren in de omgeving is sterk afhankelijk van het huidige gebruik van de grond. Als bijvoorbeeld een weiland verandert in een zonnepark en dit wordt ingepast met bloemrijke randen en beplanting komt er meer ruimte voor planten en dieren die niet gedijen in een weiland met alleen één grassoort. De biodiversiteit kan door de komst van een zonnepark toenemen, mits er aandacht wordt geschonken aan het plaatsen van groen. Wij houden daar bij het ontwerp van het zonnepark rekening mee en staan altijd open voor suggesties. Daarnaast moet het plan voor het zonnepark ook worden getoetst aan de Wet natuurbescherming. Deze wet waakt ervoor dat de impact op de natuur beperkt is.


Leveren de zonnepanelen stroom als het bewolkt of koud is?

Ja, zonnepanelen wekken ook stroom op wanneer de zon niet schijnt. Zonnepanelen zetten namelijk - in tegenstelling tot wat veel mensen denken - licht om in elektriciteit. Niet de warmte. Op een warme dag wordt er vaak meer stroom opgewekt omdat er dan over het algemeen meer licht is dan wanneer het kouder (bewolkt) is. Maar ook op een zonnige winterdag kun je veel stroom opwekken.


Hoe werken zonnepanelen?

In een zonnepaneel zijn meerdere zonnecellen verwerkt die zijn gemaakt van silicium. Wanneer er zonlicht op deze zonnecellen valt, wordt daarmee elektrische spanning opgewekt. Deze elektrische spanning is gelijkstroom. Om deze gelijkstroom nuttig te maken voor jouw huis zet een omvormer gelijkstroom om in wisselstroom. Dat is de stroom die uiteindelijk uit jouw stopcontact komt. Op dagen met veel licht, zoals in de lente en de zomer, wekken zonnepanelen meer stroom op dan dagen met weinig licht, zoals in de winter. Maar dat betekent niet dat zonnepanelen in de winter – bijvoorbeeld op dagen wanneer het bewolkt is – geen stroom opwekken. In de lente wekken zonnepanelen vaak de meeste stroom op. Dit komt omdat er in de lente vaak veel licht is en de temperatuur relatief laag. Veel warmte is namelijk niet gunstig voor het opwekvermogen van de zonnepanelen en de omvormer. Als zonnepanelen te warm worden wekken ze dus minder elektriciteit op.


CTA Landschappelijke Inpassing Pure Energie

Gedragscode Zon op land

Branchevereniging

Wij zijn actief lid van Holland Solar. Deze brancheorganisatie heeft met natuur- en milieuorganisaties een gedragscode opgezet voor zonneparken op land. In die code staat de leefomgeving centraal, waarin specifiek aandacht is voor de locatiekeuze, grondgebruik en het zorgvuldig betrekken van omwonenden bij de ontwikkeling. Wij gaan zo mogelijk een stap verder en creëren meerwaarde voor de leefomgeving.

Bekijk de gedragscode
911B9878 bewerkt

Samen een zonproject starten?

Wil je samenwerken of ben je benieuwd of jouw grond geschikt is voor een zonnepark? Neem contact op met Arthur.

Arthur Vermeulen

Directeur Projecten