Header Zonne energie Pure Energie

Zonne-energie en zonprojecten in Nederland

Groene stroom opgewekt met zonnepanelen

We werken in Nederland hard aan meer duurzame energie

De zon is een onuitputtelijke energiebron en speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Consumenten en bedrijven helpen we om zelf stroom op te wekken met zonnepanelen op daken. Daarnaast realiseren we zonneparken op land waarmee we groene stroom opwekken voor levering thuis en zakelijk. Dit doen we door heel Nederland.

Of een locatie geschikt is voor een zonnepark hangt af van ruimtelijke, ecologische en maatschappelijke criteria. We beoordelen de beschikbare ruimte kritisch en zoeken lokale samenwerkingspartners. De uitdaging is: hoe kunnen we zoveel mogelijk zonne-energie lokaal opwekken en inzetten én ook meerwaarde creëren voor de leefomgeving?

In het zonnetje

Wij ontwikkelen en realiseren zonneparken met zonnepanelen in Nederland om zonne-energie op te wekken. Zonprojecten realiseren we op daken en op land. Onze projecten in cijfers en feiten.

Iconenset groen donkergroen Zonnepaneel

Tientallen zonprojecten

Door heel Nederland hebben we ruim 50 zonprojecten gerealiseerd op dak en land waarmee we groene stroom opwekken.

Iconenset groen donkergroen ontwerp bouw

1.000 megawatt op komst

We hebben ruim 1.000 MW aan zonneparken in ontwikkeling. Hier gaan we zonne-energie opwekken en meerwaarde creëren voor natuur.

Iconenset groen donkergroen Samenwerking

50% lokaal eigendom

We werken lokaal gelijkwaardig samen met energiecoöperaties en partners om de omgeving te laten deelnemen in het zonnepark.

Iconenset groen donkergroen Opladen

Opslaan in batterijen

Met 'Batterij 1' slaan we energie die we opwekken uit zonnepanelen op voor later. Een eerste stap naar meer energieopslagprojecten.

Zo maken wij werk van de zon

Waar we daken snel voorzien van zonnepanelen, is een zonnepark op land niet van vandaag op morgen gerealiseerd. De ontwikkeling van idee tot groen licht om te gaan bouwen, is bijvoorbeeld afhankelijk van natuurwaarden, politiek en financiële haalbaarheid. Bij de ontwikkeling van een zonnepark onderzoeken we hoe we het kunnen inpassen in het landschap, houden we rekening met mensen die dichtbij wonen en doen we ons best voor verbetering van de natuur. In de gedragscode voor zonprojecten ligt onder meer vast dat minimaal een kwart van een zonnepark niet wordt bedekt met zonnepanelen.

In de zonprojecten werken we gelijkwaardig samen met lokale partners aan lokaal eigendom en rendement. We betrekken de omgeving bij de planvorming en vragen buren mee te denken in een werkgroep. Via een omgevingsfonds komt een deel van de opbrengst van een zonnepark ten goede aan een sociale en duurzame leefomgeving.

CTA Wat Is Zonne Energie Pure Energie

Hoe werkt zonne-energie?

De kracht van de zon

Zonnepanelen zetten het licht van de zon om in elektriciteit. De zonnepanelen bestaan uit twee lagen met zonnecellen. Als er zonlicht op deze zonnecellen valt, wordt daarmee elektrische spanning opgewekt. Er ontstaat energie die we ook wel gelijkstroom noemen. Het elektriciteitsnet in Nederland vervoert wisselstroom. Om de opgewekte energie uit zonnepanelen bruikbaar te maken voor een huishouden, moet gelijkstroom met een omvormer worden omgezet naar wisselstroom. Zelfs als de zon niet schijnt wekken zonnepanelen stroom op. Voor het opwekken van zonne-energie is namelijk geen direct zonlicht nodig. Hoe meer licht, hoe groter de groene opbrengst. 

Thuis zonne-energie opwekken

Grond voor samenwerking

Voor een zonnepark is grond nodig. Daarover maken we afspraken met grondeigenaren. Wat levert dit op?

Iconenset groen donkergroen financieel

Compensatie grond

Een grondeigenaar die grond beschikbaar stelt voor een zonnepark, wordt daarvoor ruimschoots gecompenseerd met een jaarlijkse vergoeding.

Iconenset groen donkergroen Aardbol

Bijdrage energietransitie

De opwek van schone energie en daarmee een bijdrage aan de zo nodige energietransitie, past bij duurzaam en verantwoord ondernemen.

Iconenset groen donkergroen Kosten

Lokaal eigendom

De omgeving kan deelnemen in en mede-eigenaar worden van een zonnepark via bijvoorbeeld een energiecoöperatie, voor invloed op de vormgeving en inpassing.

CTA Landschappelijke Inpassing Pure Energie

Gedragscode Zon op land

Branchevereniging

Wij zijn actief lid van Holland Solar. Deze brancheorganisatie heeft met natuur- en milieuorganisaties een gedragscode opgezet voor zonneparken op land. In die code staat de leefomgeving centraal, waarin specifiek aandacht is voor de locatiekeuze, grondgebruik en het zorgvuldig betrekken van omwonenden bij de ontwikkeling. Wij gaan zo mogelijk een stap verder en creëren meerwaarde voor de leefomgeving.

Bekijk de gedragscode
911B9878 bewerkt

Samen een zonproject starten?

Wil je samenwerken of ben je benieuwd of jouw grond geschikt is voor een zonnepark? Neem contact op met Arthur.

Arthur Vermeulen

Directeur Projecten