Header Windenergie Pure Energie

Windenergie en windmolens in Nederland

Groene stroom opgewekt met windmolens

We werken in Nederland hard aan meer duurzame energie

Wind is een onuitputtelijke energiebron en speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Wij realiseren windparken in Nederland die hieraan bijdragen. We zorgen ervoor dat de omgeving zoveel mogelijk profiteert van de opwek van groene stroom uit wind. Het waait vaak en op veel plekken in ons land. Toch plaatsen we niet overal windmolens. Daarvoor gelden namelijk strenge criteria.
De ruimte die er is voor de opwek van windenergie op land, beoordelen wij met veel aandacht voor de omgeving. De ontwikkeling van een windpark vraagt om samenwerking, aanpassings- en doorzettingsvermogen. Die energie steken we er graag in. Zo maken we Nederland groener en minder afhankelijk van fossiele energie.

De wind eronder

Wij ontwikkelen en realiseren windparken met windmolens in Nederland om groene stroom op te wekken. Onze windenergieprojecten in cijfers en feiten.

Iconenset groen donkergroen Windmolen

Ruim 175 molens gebouwd

Sinds onze eerste windmolen in 1995 realiseerden we er al ruim 175, onder andere 25 in het grootste windproject van Nederland: Windplan Groen.
Iconenset groen donkergroen slim huis

300.000 huishoudens

Met onze wind- en zonneparken produceren we genoeg stroom voor het verbruik van circa 300.000 Nederlandse huishoudens.
Iconenset groen dgroen Tekengebied 1 kopie 14

24/7 windmolenbeheer

Wij monitoren, onderhouden en inspecteren onze windmolens voor een lange levensduur en maximale opwek van groene stroom.
Iconenset groen donkergroen Samenwerking

50% lokaal eigendom

We werken lokaal gelijkwaardig samen met energiecoöperaties en partners om de omgeving te laten deelnemen in het windpark.
CTA Werk Maken Van Windenergie Pure Energie 2

Samen maken we werk van windenergie

Meedoen

Sinds de ontwikkeling van onze eerste windmolen in 1995 maken we ons land met duurzame energie steeds minder afhankelijk van fossiele energie. We houden de energietransitie in beweging. Dat lukt vooral samen! In windprojecten werken we gelijkwaardig samen met lokale partners, zoals energiecoöperaties, voor lokaal eigenaarschap, zeggenschap en rendement. We vragen de omgeving mee te denken in een omgevingsraad. Via een omgevingsfonds komt een deel van de opbrengst van een windpark ten goede aan een sociale en duurzame leefomgeving en buren laten we profiteren van een gunstig tarief voor lokaal opgewekte groene stroom. Door samenwerking en eerlijke communicatie vergroten we de acceptatie en slaagkans van een duurzaam energieproject.

Meer over ons
CTA Wat Is Windenergie Pure Energie

Wat is windenergie?

Wind op land

Windenergie ontstaat als de wind de wieken van windmolens in beweging zet. Het is een manier om stroom op te wekken, zonder het klimaat te belasten of grondstoffen uit te putten. Daarmee is windenergie één van de schoonste energiesoorten en dus groene stroom. De nieuwste generatie windmolens die we bouwen heeft een tiphoogte van zo’n 250 meter en wekt per stuk circa 21 miljoen kilowattuur per jaar op. Dat is genoeg stroom om jaarlijks meer dan 7.500 huishoudens van groene energie te voorzien. 

Hoe werkt windenergie?

Het zijn de drie wieken van de windmolen die de wind opvangen. De rotor gaat draaien en is verbonden met een generator die door de draaiende beweging elektriciteit opwekt. Je kunt dit vergelijken met een dynamo van een fiets. De draaiende beweging van het dynamowieltje zorgt ervoor dat je fietslamp gaat branden. 

Op meerdere plekken in Nederland zijn windparken aangelegd. Deze windparken bestaan uit meer windmolens. De windmolens in deze parken zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. Hoeveel elektriciteit een windmolen precies opwekt ligt aan de hoogte, de de locatie en de windsnelheid. 

Kies voor groene stroom uit wind

CTA NWEA Pure Energie

Actief lid van NedZero

Branchevereniging

Wij zijn actief lid van NedZero. Deze branchevereniging heeft met maatschappelijke organisaties een gedragscode gesloten over het ontwikkelen en realiseren van windenergieprojecten. De gedragscode bindt de leden van NedZero aan basisprincipes ten aanzien van participatie, communicatie en het leveren van een bijdrage aan de omgeving.

Bekijk gedragscode

Grond als basis voor windenergie

Voor een windmolen is grond nodig. Daarover maken we afspraken met grondeigenaren. Wat levert dit op?

Iconenset groen donkergroen financieel

Financiële vergoeding

Een grondeigenaar die grond beschikbaar stelt voor opwek van windenergie, ontvangt een jaarlijkse grondvergoeding.
Iconenset groen donkergroen Aardbol

Bijdrage energietransitie

Met de opwek van schone energie wordt bijgedragen aan de energietransitie, dat is verantwoord ondernemen.
Iconenset groen donkergroen Kosten

Nevenactiviteit

Een windmolen neemt weinig ruimte in en vormt een aanvullende bron van energie en inkomsten voor deelnemers in een energieproject.

Iconenset groen donkergroen Groep

Lokaal eigendom

De omgeving kan meedenken in een omgevingsraad, deelnemen in en mede-eigenaar worden van een windpark via bijvoorbeeld een energiecoöperatie.

Veelgestelde vragen over windenergie en windmolens

Hoe werkt een windmolen?

Boven de mast zit een gondel, de plek waar bijna alle techniek zit en waar de wieken aan vastzitten. In de gondel zit een generator. De generator is een grote dynamo die de draaiende beweging van de wieken omzet in elektriciteit. Om de draaiende beweging sneller te maken, zit in de gondel bij een deel van de windmolens ook een tandwielkast. Dit is een soort omgekeerde versnellingsbak die via een stang de generator sneller laat draaien. Zo wordt er meer stroom opgewekt. Er zijn ook zogeheten direct drive-windmolens die geen tandwielkast nodig hebben.  


Waarom zijn er windmolens nodig?

Beschikbaarheid van energie vinden we vanzelfsprekend. Fossiele brandstoffen zoals kolen en aardgas zijn eindig en vervuilend. De vraag naar energie neemt, mede door elektrificatie, juist toe. Gelukkig halen we steeds meer energie uit de zon en de wind. Samen vormen zij een belangrijke energiebron. Als de zon zich niet laat zien, blaast de wind vaak door. Daarom wordt ingezet op windparken. Op zee én op land, zo dicht mogelijk bij waar de energie nodig is. Dat is het goedkoopst en minst belastend voor het volle elektriciteitsnetwerk. De windmolens van nu leveren ons energie van eigen bodem.

 In 2019 is het Klimaatakkoord gesloten. De Nederlandse overheid heeft samen met bedrijven en maatschappelijke organisaties afgesproken om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. Het doel is om in 2050 95% CO2-uitstoot te hebben verminderd. Deze maatregelen zijn nodig om de opwarming van de aarde niet verder te laten oplopen dan 1,5℃. Een deel van de maatregelen gaat over energie, de zogenaamde energietransitie. De opwekcapaciteit van duurzame energie moet fors worden uitgebreid. Naast zonne-energie, bio-energie en aardwarmte zijn er ook windmolens nodig. 


Zo werken wij samen aan het Klimaatakkoord
Hoe bepaal je of een locatie geschikt is voor een windmolen?

Het waait vaak en op veel plekken in ons land. Toch plaatsen we niet overal windmolens. Daarvoor gelden namelijk strenge criteria. Om te bepalen of een locatie geschikt is voor een windmolen, wordt gekeken naar onder andere woningen bedrijven in de omgeving, natuurwaarden en landschapswaarden, de aanwezigheid van hoogspanningslijnen, gasleidingen, wegen, wettelijke normen voor geluid en slagschaduw en natuurlijk of het er voldoende waait. Met specialistisch onderzoek wordt duidelijk of een plek geschikt is voor een windmolen, zodat aan alle criteria wordt voldaan.


Alles over locaties voor een windmolen
Hoe belangrijk is de hoogte van een windmolen?

Heel belangrijk, want de stroomopbrengst is afhankelijk van de hoogte van de windmolen. Met name de rotordiameter is belangrijk. Hoe langer de wieken, hoe groter de rotordiameter. Hoog in de lucht waait het vaker en harder. Hoe groter de rotordiameter, hoe meer wind de wieken vangen en hoe meer stroom de windmolen opwekt. Als de wieken twee keer zo lang zijn, wekt een windmolen vier keer zoveel windenergie op. Moderne windmolens hebben een rotordiameter van 162 meter, terwijl de oudere generatie windmolens een diameter van 82 meter had. De nieuwe windmolens wekken zo’n 21 miljoen kilowattuur per jaar op. De kleinere voorgangers 5 miljoen kilowattuur.


Meer lezen over de hoogte van een windmolen?
Hoeveel geluid maakt een windmolen?

Windmolens maken geluid. De een vindt het heel storend, de ander hoort het bijna niet. Het meeste geluid van een windmolen wordt veroorzaakt door de luchtstroming om de draaiende wieken. Het windmolengeluid is niet constant en hangt af van de windsnelheid. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van stillere windmolens en deze ontwikkelingen gaan door. Om geluidshinder voor omwonenden zo beperkt mogelijk te houden, zijn er wettelijke normen opgesteld voor windmolens.


Meer informatie over het geluid van een windmolen
Hoe lang gaat een windmolen mee?

Economisch gezien wordt een windmolen in vijftien jaar afgeschreven, technisch gaat een windmolen zeker minstens twintig jaar mee. Wanneer de molens aan het einde van hun technische levensduur komen, wordt er de afweging gemaakt of de windmolen kan blijven staan of dat deze beter kan worden ontmanteld. Het verwijderen van een windmolen kan vaak kostenneutraal, omdat veel onderdelen hergebruikt kunnen worden. Wat ook regelmatig voorkomt, is dat een windmolen wordt gedemonteerd, wordt opgeknapt en op een andere plek weer wordt opgebouwd om vervolgens nog langer duurzame energie op te wekken.


Meer over het duurzaam hergebruiken van windmolens
Waarom zitten er lampen op een windmolen?

Windmolens met een tiphoogte van 150 meter of hoger moeten worden verlicht met obstakelverlichting. Overdag is de verlichting wit en ’s nachts rood. De lampen zijn verplicht vanwege de luchtvaartveiligheid. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bepaalt op basis van internationale richtlijnen waar de verlichting van een windmolen aan moet voldoen.

 


Er lopen verschillende onderzoeken naar obstakelverlichting die minder hinder veroorzaakt. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar lampen die uit staan en pas inschakelen als er een vliegtuig in de buurt is. Dat kan met behulp van zogeheten transpondertechnologie, ook wel naderingsdetectie. De windparken in Windplan Groen hebben recent besloten tot aanschaf van de noodzakelijke systemen voor naderingsdetectie. Als deze zijn geïnstalleerd, moeten deze worden getest en als die tests slagen, moet uiteindelijk de ILT hier akkoord op geven. ’s Nachts is er minder vliegverkeer en zouden lampen vaker uit kunnen.


Waarom bouwen we windmolens op land als het op zee zonder subsidie kan?

Ondanks de succesvolle ontwikkelingen van windmolens op zee zijn er ook windmolens op land nodig. Anders wekken we als land niet genoeg duurzame energie op. Verder zijn er ook veel zonnepanelen nodig (op daken en op velden), aardwarmte, energiebesparing, biomassa en wellicht nog wel meer duurzame bronnen en technieken. Het plaatsen van windmolens op zee wordt goedkoper, maar dat heeft daar geen invloed op. Ook in het landelijke Klimaatakkoord dat ervoor moet zorgen dat in 2030 Nederland 49% minder CO2-uitstoot, is uitgesproken dat er naast windmolens op zee ook veel windmolens én zonnepanelen op land nodig zijn.


Meer informatie over windmolens op land of zee

Hier wekken we groene stroom op

Onze windparken en windmolens in Nederland. Ben je benieuwd waar ze staan?

Windpark NieuwPrinsenland
Windpark
PE Logo zonder Payoff 1080x1080 px RGB
Windpark Nieuw Prinsenland Steenbergen
Windmolen Maanderbroek
Windpark
PE Logo zonder Payoff 1080x1080 px RGB
Windpark Maanderbroek Ede
Windmolen Den Bosch
Windpark
PE Logo zonder Payoff 1080x1080 px RGB
Windpark Treurenburg 's-Hertogenbosch
Windpark DeHondtocht v2
Windpark
PE Logo zonder Payoff 1080x1080 px RGB
Windpark Hondtocht Dronten
Windpark Oldebroekertocht
Windpark
Windpark Oldebroekertocht Dronten
Windpark Dintelhaven
Windpark
PE Logo zonder Payoff 1080x1080 px RGB
Windpark Dintelhaven Rotterdam
Windpark OudDintel
Windpark
PE Logo zonder Payoff 1080x1080 px RGB
Windpark Oud-Dintel Moerdijk
Windmolen Deventer
Windpark
PE Logo zonder Payoff 1080x1080 px RGB
Windpark Kloosterlanden Deventer
Windpark Suurhoffbrug
Windpark
PE Logo zonder Payoff 1080x1080 px RGB
Windpark Suurhoffbrug Rotterdam
Windmolen Flevoland
Windpark
PE Logo zonder Payoff 1080x1080 px RGB
Windpark Flevoland
eb180326 waddinxveen a007k
Windpark
PE Logo zonder Payoff 1080x1080 px RGB
Windpark Distripark Waddinxveen
Windpark DeGriete
Windpark
PE Logo zonder Payoff 1080x1080 px RGB
Windpark de Griete Terneuzen
author image
author image
911B9878 bewerkt

Samenwerken aan windenergie?

Wil je samenwerken of ben je benieuwd of jouw grond geschikt is voor een windmolen? Neem contact op met Arthur.

Arthur Vermeulen

Directeur Projecten