Header Wind op land

Windenergie op land

Duurzame energie uit Nederlandse wind

Wij bouwen en beheren al 25 jaar windmolens

Wij hebben al meer dan 25 jaar ervaring in het ontwikkelen, bouwen en beheren van windmolens. Inmiddels hebben we ruim 70 windmolens gerealiseerd en bouwen er de komende jaren nog tientallen bij. We beschikken over alle benodigde kennis om een windproject zorgvuldig te ontwikkelen, bouwen en beheren.

Samen met de omgeving zoeken we binnen de grenzen van de wet- en regelgeving de juiste balans tussen techniek, financiën en wensen van de omgeving. Onze werkwijze verfijnen we constant, we durven te innoveren en staan voor zorgvuldigheid en betrouwbaarheid. Voor, tijdens en na de realisatie van een windproject.

Header Wind op land werkwijze

Onze werkwijze

Elk windpark is uniek. Daar passen wij ons steeds op aan, in het belang van het project en alle betrokkenen.

Onze werkwijze
Gedragscode Wind Op Land

De gedragscode

Wij hebben bijgedragen aan het opstellen van de gedragscode Wind op Land. De leidraad bij Nederlandse windprojecten.

Lees meer
Header Omgevingsfonds

Het omgevingsfonds

Bij elk windproject richten we een omgevingsfonds in waardoor een deel van de opbrengst naar de omgeving gaat.

Lees meer

Dit maakt ons uniek

Ruim 25 jaar ervaring, meer dan 300 duurzame projecten afgerond en veel bestaande samenwerkingen met energiecoöperaties.

Alles onder één dak

We beheersen alle onderdelen van de energieketen. Van weiland tot stopcontact.

Persoonlijke communicatie

We stellen 1 contactpersoon aan bij ieder nieuw windproject.

Samen met de omgeving

Onze omgevingsmanagers betrekken de omgeving in elke fase van het windproject.

Energiecoöperaties

We streven bij elk project naar een samenwerking met een lokale coöperatie.

Thumbnail

Van weiland tot stopcontact

Onze werkwijze

Bij Pure Energie hebben we ruim 25 jaar ervaring in het realiseren van duurzame energieprojecten. Waar het ooit begon met de bouw van onze eerste windmolen in Zeewolde zijn we inmiddels doorgegroeid naar een energieproducent en leverancier in één. Zo weten we zeker dat de stroom die we leveren ook echt groen is. We beheersen alle aspecten van de energieketen. Van weiland tot stopcontact noemen we dat. Benieuwd hoe?

Bekijk de infographic
Energiebronnen wind

Onze windprojecten in Nederland

Meer dan 300 miljoen kWh per jaar

Dagelijks houden we ons bezig met het realiseren van nieuwe windprojecten. Inmiddels hebben we al meer dan 70 windmolens gebouwd in Nederland. En we zijn nog lang niet klaar. De komende jaren komen daar nog tientallen windmolens bij. Bekijk op de kaart waar onze windmolens staan en waar we nieuwe windprojecten gaan realiseren.

Bekijk projecten
911B9878 bewerkt

Arthur Vermeulen

Manager Windenergie
Wil je een windproject starten of heb je vragen over een project?
911B9878 bewerkt

Arthur Vermeulen

Manager Windenergie

Veelgestelde vragen over windenergie op land

Waarom windenergie op land?

Windenergie is effectief in de strijd tegen de klimaatverandering, omdat windmolens bij het opwekken van windenergie geen CO2, fijnstof, stikstofoxiden, zwaveldioxide en andere vervuilende stoffen uitstoten. Windenergie is schoon, onuitputtelijk en de goedkoopste vorm van duurzame energie. Daarnaast is Nederland een echt windland, het waait in ons land vaak en hard.


Hoe werkt een windmolen?

Boven de mast zit een gondel, de plek waar bijna alle techniek zit en waar de wieken aan vastzitten. In de gondel zit een generator. De generator is een grote dynamo die de draaiende beweging van de wieken omzet in elektriciteit. Om de draaiende beweging sneller te maken, zit in de gondel bij een deel van de windmolens ook een tandwielkast. De tandwielen laten, samen met een stang, de rotor sneller draaien. Zo wordt er meer stroom opgewekt. Er zijn ook zogeheten direct drive-windmolens die geen tandwielkast nodig hebben.


Bekijk video
Hoe belangrijk is de hoogte van een windmolen?

Heel belangrijk, want de stroomopbrengst is afhankelijk van de hoogte van de windmolen. Met name de rotordiameter is belangrijk. Hoog in de lucht waait het vaker en harder. Hoe groter de rotordiameter, hoe meer wind de wieken vangen en hoe meer stroom de windmolen opwekt.


Meer informatie over de hoogte van een windmolen
Hoe lang gaat een windmolen mee?

Economisch gezien wordt een windmolen in vijftien jaar afgeschreven, technisch gaat een windmolen zeker minstens twintig jaar mee. Wanneer de molens aan het einde van hun technische levensduur komen, wordt er de afweging gemaakt of de windmolen kan blijven staan of dat deze beter kan worden ontmanteld. Het verwijderen van een windmolen kan vaak kostenneutraal, omdat veel onderdelen hergebruikt kunnen worden. Wat ook regelmatig voorkomt, is dat een windmolen wordt ontmanteld, wordt opgeknapt en op een andere plek weer wordt opgebouwd om vervolgens nog langer duurzame energie op te wekken.


Meer informatie over de levensduur van een windmolen
Hoe wordt bepaald of een locatie geschikt is voor een windmolen?

Om te bepalen of een locatie geschikt is voor een windmolen, wordt gekeken naar onder andere woningen in de omgeving, bedrijven, natuurwaarden, landschapswaarden, de aanwezigheid van hoogspanningslijnen, gasleidingen, wegen, wettelijke normen voor geluid en slagschaduw en natuurlijk of het er voldoende waait. Er wordt veel onderzoeken gedaan naar onder andere al deze thema’s om duidelijk te krijgen of de windmolen er kan staan, waarbij wordt voldaan aan alle regels en normen die hiervoor gelden.


Meer informatie over het bepalen van een locatie voor een windmolen
Waarom zijn er windmolens nodig?

Beschikbaarheid van energie vinden we vanzelfsprekend; het licht in huis doet het altijd. Maar we staan er vaak niet bij stil dat de productie van energie uit aardgas of steenkool blijvende schade toebrengt aan ons leefmilieu. Bij de verbranding van deze brandstoffen komen namelijk schadelijke gassen vrij. Denk aan het broeikasgas CO2 dat tot verandering van ons klimaat leidt. Ook raken de fossiele brandstofvoorraden op de lange termijn op. In de afgelopen jaren is de vraag naar energie dermate toegenomen dat er gezocht moet worden naar duurzame alternatieven. Internationaal is een klimaatverdrag afgesproken (‘het akkoord van Parijs’) om de uitstoot van CO2 te verminderen. De doelstelling is dat Nederland in 2030 49% minder CO2uitstoot. Daarvoor moet onder andere de opwekcapaciteit fors worden uitgebreid. Naast zonne-energie, bio-energie en aardwarmte zijn er ook windmolens nodig. Samen met maatschappelijke organisaties heeft de Nederlandse regering het Klimaatakkoord gesloten om vaart te maken met de opwekking van duurzame energie.


Hoeveel geluid maakt een windmolen?

Veruit het meeste geluid van een windmolen wordt veroorzaakt door de luchtstroming om de draaiende wieken. Het windmolengeluid is niet constant en hangt af van de windsnelheid. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van stillere windmolens en deze ontwikkelingen gaan nog steeds door. Om geluidshinder voor omwonenden zo beperkt mogelijk te houden, zijn er wettelijke normen opgesteld voor windmolens.


Meer informatie over het geluid van een windmolen
Waarom bouwen we windmolens op land als het op zee zonder subsidie kan?

Ondanks de succesvolle ontwikkelingen van windmolens op zee zijn er ook windmolens op land nodig. Anders wekken we als land niet genoeg duurzame energie op. Verder zijn er ook veel zonnepanelen nodig (op daken en op velden), aardwarmte, energiebesparing, biomassa en wellicht nog wel meer duurzame bronnen en technieken. Het plaatsen van windmolens op zee wordt goedkoper, maar dat heeft daar geen invloed op. Ook in het landelijke Klimaatakkoord dat ervoor moet zorgen dat in 2030 Nederland 49% minder CO2-uitstoot, is uitgesproken dat er naast windmolens op zee ook veel windmolens én zonnepanelen op land nodig zijn.


Meer informatie over windmolens op land of op zee
Komen er lampen op de windmolen?

Windmolens met een tiphoogte van 150 meter of hoger moeten worden verlicht met obstakelverlichting. Overdag is de verlichting wit en ’s nachts rood. De lampen zijn verplicht vanwege de vliegveiligheid. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) bepaalt op basis van internationale richtlijnen waar de verlichting een windmolen aan moet voldoen.

Er lopen verschillende onderzoeken naar obstakelverlichting die nog minder hinder veroorzaakt. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar lampen die uit staan en pas inschakelen als er een vliegtuig in de buurt is. Dat kan met behulp van zogeheten transpondertechnologie; ook wel naderingsdetectie genoemd. Hier wordt landelijk naar gekeken. We volgen deze ontwikkelingen en hopen deze techniek zo snel mogelijk toe te kunnen passen.


Blogs over windenergie